31
uzt
0 No comments

31/07/2021 BECAS/ez daBEKAKez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da  becas

Hastaez daelez da30ez dadeez daseptiembreez daestaráez daabiertoez daelez daplazoez daparaez dalaez dasolicitudez dadeez dalasez dabecasez dacorrespondientesez daalez dacursoez da2021-22.ez da Comoez danovedad,ez daesteez daañoez daelez dadepartamentoez dahaez daenviadoez dalosez daborradoresez daaez dalasez dafamilias.
Laez dasolicitudez dapuedeez datramitarseez daonlineez daoez daaez datravésez dadelez dacentroez dasegúnez dalaez danormativaez davigente.ez daSeez darecomiendaez daqueez dasoloez davalidenez dalaez dabecaez daaquellasez dafamiliasez dacuyoez daborradorez daseaez dacorrectoez dayez danoez daprecisenez dapresentarez dadocumentación.ez daAquellosez daqueez dasíez dadebenez daaportarez dadocumentación,ez dadeberán  llamarez daporez dateléfonoez daalez dacentroez daaez dapartirez dadelez da1ez dadeez daseptiembreez daparaez daconcertarez dacita.
Todaez dalaez dainformaciónez daalez darespectoez daseez daencuentraez dadisponibleez daenez daelez dasiguienteez daenlace:ez dahttps://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/#
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-
Irailarenez da30eraez daarteez daegongoez dadaez dazabalikez da2021-22ez daikasturtekoez dabekakez daeskatzekoez daepea.ez daBerrikuntzaez dagisa,ez daaurtenez dasailakez dazirriborroakez dabidaliez dadizkieez dafamiliei.
Eskabideaez daonlineez daedoez dazentroarenez dabidezez daizapidetuez dadaiteke,ez daindarreanez dadagoenez daaraudiarenez daarabera.ez daGomendatzenez dadaez dazirriborroaez dazuzenaez dadutenez daetaez dadokumentaziorikez daaurkeztuez dabeharez daezez dadutenez dafamiliekez dasoilikez dabalidatzeaez dabeka.ez daDokumentazioaez daaurkeztuez dabeharez dadutenekez dairailarenez da1etikez daaurreraez dadeituez dabeharkoez daduteez daikastetxeraez dahitzorduaez dahartzeko.
Horriez daburuzkoez dainformazioez daguztiaez daestekaez dahonetanez dadagoez daeskuragarri:ez dahttps://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/#

13/05/2021

INFORMAZIO-BILERA:ez da2ez daURTEez da2021/2022

Familiaez daestimatuak:

Ekaineanez da2ez daurtekoez dagelakoez daantolaketaez daetaez dakurtsoez dahasierariez daburuzkoez dainformazioaez daematekoez dabileraez dabatez daizangoez dadugu.ez daLasterez dagutunez dabatez dajasokoez daduzueez dadeialdiarekin.

Begirunez,

ZUZENDARITZA

 

REUNIÓNez daINFORMATIVA:ez da2ez daURTEez da2021/2022

Estimadasez dafamilias:

Enez daelez damesez dade ez dajunioez dacelebraremosez daunaez dareuniónez dainformativaez dasobreez daelez dafuncionamientoez dadelez daaulaez dayez daelez dacomienzoez dadeez dacursoez dadeez da2ez daaños.ez daRecibiréisez dapróximamenteez daunaez dacartaez daconez dalaez daconvocatoria.

Unez dasaludo,

 ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da  ez daLAez daDIRECCIÓN

page0001

banner_1100x2402_es

ESKABIDEAKez daAURKEZTEKOez daEPEA/ PLAZOez daDEez daPRESENTACIÓNez daDEez daSOLICITUDES

Delez da18ez daalez da29ez dadeez daENEROez da(ambosez daincluidos)- URTARRILARENez da18tikez da29raez da(biakez dabarne).

PEDIRez daCITAez daPREVIAez da-ez daAURRETIKez daHITZORDUAez daESKATU

Tlf.:ez da944600082ez da-ez daKorreoz:ez dazuzendaritza@sanbartolomeeskola.net

 

TODAez daLAez daINFORMACIÓNez daDELez daDEPARTAMENTO

DEPARTAMENTUAKez daEMANDAKOez daINFORMAZIOez daGUZTIA

PUNTUACIÓNez daDELez daO.M.R./ez daOOGarenez daPUNTUAZIOA

page0001

Comments are closed.