boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Bikaintasunerantz

BIKAINTASUNERANTZ:ez daENRIQUECIMIENTOez daCURRICULAR

Losez daobjetivosez daqueez daqueremosez daconseguirez daconez danuestroez daproyectoez dason:

1.Perseguirez dalaez daexcelenciaez dapotenciandoez dalasez dacapacidadesez dadeez datodoez danuestroez daalumnado
estimulandoez daretosez dayez dadesafíosez daproporcionandoez daactividadesez dadeez daaprendizajeez daaez danivelez dayez daritmoez daapropiados.

2.Aumentarez dalaez damotivaciónez dayez dalosez dainteresesez dadelez daalumnadoez dafomentandoez dametodologías
másez daactivasez daenez dalasez daaulas,ez dapartiendoez dadeez dacontextosez darealesez daqueez dagenerenez dasituacionesez dade
aprendizajeez davivasez dayez dadinámica,ez daconez daelez dausoez dadeez dalasez danuevasez datecnologíasez dayez damateriales
manipulativos,ez dadesarrollandoez dalasez dacompetenciasez dadeez daaprenderez daaez daaprenderez dayez daaprenderez daaez dapensar.

3ez da.ez daConseguirez daespaciosez daenriquecedoresez dadeez daaprendizajeez dadentroez dadelez daaulaez dasiguiendoez dalaez dalínea
deez dalosez da“Penstatekak”ez daproporcionandoez daexperienciasez dadeez dapensamientoez dacreativoez dayez dadeez dasoluciónez dadeez daproblemas

4.ez daProfundizarez daenez daelez daaprendizajeez dainvestigandoez dasobreez dadiversosez datemasez daenriqueciendoez dael

procesoez dadeez daenseñanza-aprendizajeez daaez datravésez dadeez dalaez dacreaciónez dadeez dadiferentesez daproductosez dadigitales,

manipulativosez daconez dasuez daposteriorez daexplicaciónez daplurilingüe.

5.ez daAnalizarez daaez dafondoez daelez daconceptoez dadeez daenriquecimientoez dacurricularez dadentroez dadelez daPlanez dadeez daInclusividad.

6.ez daConocerez dalasez dacaracterísticasez dadelez daalumnadoez daAACC.

 

Lasez daaccionesez daqueez davamosez daaez dallevarez daaez dacaboez daparaez daconseguirez daestosez daobjetivosez dason:

1.ez daFORMARez daaez datodaez dalaez daComunidadez daEducativa.

2.ez daPonerez daenez damarchaez daBUENASez daPRACTICASez daparaez dadarez darespuestaez daalez daenriquecimientoez dacurricularez datantoez dadentroez dacomoez dafueraez dadelez dacentro.

3.ez daEVALUARez daelez daproyectoez daconez dalasez daherramientasez daadecuadas,ez daconcretandoez dapotencialidadesez dayez dadebilidadesez daaez damejorar.

 

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off