31
abu
0 No comments

 ez da ez da ez da ez daLeioa,ez da11ez dadeez daseptiembreez dadeez da2020

  Estimadasez dafamilias:

Trasez daunaez dasemanaez dadeez daprácticaez daenez daentradasez dayez dasalidas,ez dalaez dasemanaez daqueez davieneez da(aez dapartirez dadelez dalunesez da14ez dadeez daseptiembre)ez davamosez daaez dallevarez daaez dacaboez daunaez daserieez dadeez daajustesez daparaez daqueez dapuedaez daserez datodoez damásez dafluido.
Osez daadjuntamosez daelez daplanez dadetallado,ez datenedez daenez dacuentaez dael ajusteez dadeez datiempo entreez daturnos.
Porez daotraez daparte,ez daqueremosez daañadirez daqueez daes muyez daimportanteez daqueez dalaez dapuertaez daquedeez dadespejada,ez daparaez dafacilitarez daelez daaccesoez dayez dalaez dasalidaez daaez dacadaez daturno.ez daOsez daagradecemosez dalaez dapuntualidadez damanifestadaez dayez davuestraez dacolaboración.
Unez dasaludo,
 ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da Zuzendaritzaez daTaldea

                                                    ez daLeioa,ez da31ez dadeez daagostoez dadeez da2020

Estimadasez daFamilias:

 

Osez dadamosez dalaez dabienvenidaez daaez daesteez danuevoez dacursoez daescolarez da20-21.

Osez dainformamosez daqueez dadebidoez daaez dalaez danuevaez dasituaciónez dasanitariaez daqueez daestamosez daviviendo,   nosez daencontramosez daenez daestosez damomentosez datrabajandoez daenez dalaez damodificaciónez dadeez danuestroez daPlanez dadeez daContingencia.

Teniendoez daenez dacuenta  lasez danuevasez daindicacionesez damarcadasez daporez daelez daDepartamentoez daelez dapasadoez daviernesez da28ez dadeez daAgosto,  seez datrataez dade   garantizarez dalaez dajornadaez daescolarez dapresencialez dayez daelez daservicioez dadelez dacomedor  a todoez daelez daalumnado,ez daconez dalasez damedidasez dahigiénicoez da-ez dasanitariasez daqueez danosez dahaez damarcadoez daelez daDepartamento.

Osez dapodemosez daadelantarez daalgunasez damedidasez daparaez daqueez datengáisez daenez dacuentaez dacómoez davaez daaez daserez daelez dacomienzoez dadeez dacurso:

  1.  ez da ez da Seez damantendráez daelez dahorarioez dalectivoez dahabitualez dadeez da9:00ez daaez da13:00ez da(15:00h conez dacomedor)ez dalosez dadíasez da7ez dayez da8ez dadeez daseptiembre  yez dadeez da9:00ez daaez da12.30ez dayez dadeez da14:30ez daaez da16:00ez da(comedorez dadeez da12.30ez daaez da14.30)ez daenez dajornadasez dadeez damañanaez dayez datardeez daaez dapartirez dadelez dadíaez da9ez dadeez daseptiembre.
  2.  ez da ez da Lasez daentradasez dayez dasalidasez daseez daharánez dadeez daformaez daescalonadaez dayez daporez dadistintasez dapuertasez dadelez dacentro.ez daSeez dacomunicaráez daaez daloez dalargoez dadeez dalaez dasemana.
  3.  ez da ez da Habráez daservicioez dadeez dacomedorez daparaez datodoez daelez daalumnado.
  4.  ez da ez da Losez darecreosez daestaránez dacompartimentadosez daporez dacursosez daenez dadiferentesez dahorariosez da(materialesez daindividualesez daaez dautilizarez daenez dalosez dajuegos,ez daevitandoez dacompartirez damaterial).
  5.  ez da ez da Losez damateriales seránez dadeez dausoez daindividualez daenez dalaez damedidaez dadeez daloez daposible.
  6.  ez da Dentroez dadelez dacentroez daexistiránez daflujosez dadeez dacirculación.
  7.  ez da Elez daalumnadoez dadispondráez dadeez dasitiosez daestablesez datantoez daenez daelez daaulaez dacomoez daenez daelez dacomedor.
  8.  ez da Laez damascarillaez daseráez daobligatoriaez daaez dapartirez dadeez dalosez da6ez daaños.
  9.  ez da Esez danecesarioez daqueez datantoez daelez dacentroez dacomoez dalasez dafamiliasez dainsistamosez daenez dalasez damedidasez dahigiénico-sanitarias:ez dalavadoez dafrecuenteez dadeez damanos,ez dausoez dadeez damascarilla,ez damantenerez dalaez dadistancia,ez dausoez dadeez dapañuelosez dadeez dapapelez da(seez darecomiendaez datraerez dadeez dacasa),ez darecomendación del  lavadoez dadiario  deez dalaez daropaez dautilizada  aez datemperaturaez daelevada,ez daetiquetaez darespiratoria…

1ez da0.  Estamosez datomandoez damedidasez daenez darelaciónez daaez daventilación,ez dalimpieza,ez dagestiónez dadeez dacasos,ez daaislamiento…,ez daasíez dacomoez daaquellasez damedidasez daenez darelaciónez daaez dalaez daorganizaciónez dageneral.

 

Osez daadjuntamosez daelez dadecálogoez daparaez dalasez dafamiliasez daelaboradoez daporez dael  Departamentoez dadeez daEducación.

Unez dasaludo,

 

                                                           ez daZuzendaritzaez dataldea

page0001page0002page0003page0004page0005

LOSez daDÍASez daDEez daJORNADAez daINTENSIVAez da(7ez daYez da8ez daDEez daSEPTIEMBRE)ez daLAS SALIDAS SERÁNez daAez daLASez da15:00ez daYez da15:10ez daRESPECTIVAMENTE:

page0006

Comments are closed.