boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Eskolazez dakanpokoez daekintzak

I.G.E.-aez da(Ikasleenez daGurasoenez daElkartea)ez daHezkuntzez daKomunitateko ez dafamilienez daordezkariakez dagaraez daetaez dagureez dahelburuez danagusia,ez dahezkuntza-prozesuarenez dagarapenikez da hoberenaez dalortzeaez dada,ez daamaez daetaez daaitenez daparte-hartzeaez daetaez daintegrazioaez dabultzatuz,ez daetaez daorokorreanez daHezkuntzez daKomunitateakez daeskatutakoez dabeharrizaneiez daerantzunaez daemanez.

 

Besteez daurteez dabatzuetanez dabezala,ez dakurtsoez dahonetarakoez daeskolazez dakanpokoez daekintzenez daeskaintzaez daugariaez daaurkeztuez danahiez dadizuegu,ez dazuenez daseme-alabekez daparteez dahartuez dadezaten ez daetaez dalanaez daetaez dafamiliarenez daartekoez dakontziliazioaez dabultzatuz.ez daEkintzaez daguztiakez daurrianez dahasiez daetaez daekaineanez dabukatukoez dadira.ez da8ez daikasleez dabehintzatez daegonez dabeharkoez dadiraez daekintzaez dabakoitzeanez daizenaez daemanda,ez daekintzaez dahoriez daAurreraez daateraez dadadin.

KONTSULTAez daITZAZUez daGUREez daEKINTZAez daGUZTIAKez daI.G.E.-renez daWEBez daORRIALDEAN:

https://ampasanbartolomeleioa.wordpress.com/

 

Edozeinez dakontsultatarakoez daampa.sanbartolome@gmail.comez dahelbideanez dakontaktuanez dajarri.

 

 

 

 

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off