boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Hezkuntzaez daeskaintza

Sanez daBartolomeez daEskolaez daPublikoaez daEuskoez daJaurlaritzarenez daSareez daPublikoarenez daIkastetxeez dabatez dada.

Gureez daHezkuntzaez daEskaintzaez dalehengoez dabiez daetapetanez dakonkretatzenez dadaez da:

-ez daHaurez daHezkuntzaez da2ez daurtetikez da5ez daurtetara.
-ez daLehenez daHezkuntzaez da1.ez damailatikez da6.ez damailara.

Ereduez daLinguistikoariez dadagokionez,ez dagureez dairakaskuntzaez daBez daereduez daofizialeanez dakokatzenez dada.ez daHorretanez dagaztelaniazez daematenez dadiraez damatematikaez daetaez dagaztelaniaez daarloakez dalehenez dahezkuntzan.ez daBestaldetik,ez daHaurez daHezkuntzanez daeuskerazkoez damurgilketaez daeaez daosoaez daegitenez dada.

Gureez daikastexeaez datxikiaez dadaez daetaez dahorregatikez dalerroez dabatez dabakarrikez dadaukaez dabiez dahezkuntzaez daetapetan.ez daHorrekez daereez daematenez dadiguez daabantailaez daharremanetarako.ez daBaiez daikasleez daguztiekin,ez dabaiez dafamiliekinez daosoez datratuez dagertuaez daetaez dafamiliarraez dadaukagu.

Eskeintzenez daditugunez dazerbitzuez daorokorrakez dahauekez dadiraez da:

-ez daJantokia.
-ez daHezkuntzaez dalaguntzaez dataldeaez da:ez daaholkularia,ez daPTez dairakasleak,ez dalogopeda,ez daHLE.
-ez daBerritzegunearenez daaholkularitzaez da(ez dazonaldekoez dairakasleenez dalaguntzarakoez dazentrua).
-ez daGoizekoez dagelaez da8etatikez da(IGEkez daantolatuta).
-ez daOrduzez dakanpokoez daekintzakez da(IGEkez daantolatuta)

Gaurez daegunez damartxanez daditugunez daProiektuakez daetaez daPlanakez dahauekez dadiraez da:

-ez daElkarbizitzaez daProiektua,ez daduelaez daaskoez dahasiez dagenuena.
-ez daHezkidetzaez daetaez daGenero-indarkeriarenez daPrebentzioez daProiektua.
-ez daEleaniztasunerantzez daProiektua.ez daIngelesaez da4ez daurtetikez daaurreraez dairakastenez dadaez daetaez daLehenez daHezkuntzanez dabaiez da1.ez damailatikez daArtsez da&ez daCrafts,ez dabaiez daZientziazkoez dazatiez dabatez da4.ez damailatikez daingelesezez daematenez dada.
-ez daInklusibitateez daPlanaez daaniztasunarenez daarretaez datratatzeko.
-ez daInformazioez daetaez dakomunikazioez daTeknologiakez daerabilpenarenez daPlana.
-ez daEuskeraez daindartzekoez daPlana.

Ikasturteanez dazeharez dajaiez dabatzukez daantolatzenez dadira,ez daetaez dahaienez daarteanez da:

-ez daEuskerarenez daeguna.
-ez daOlentzerorenez daJaia,ez daGabonakez dabainoez dalehenago.
-ez daInauterietakoez daJaia.
-ez daEuskalez dakulturarenez daastea.
-ez daIkasturteez daamaierekoez daJaia.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off