boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Sare_hezkuntzaez da/Integraciónez dadeez dalasez daTICs

Unaez davezez dasuperadosez dalosez dacursosez da2015/2016ez dayez da2016/2017ez dalosez danivelesez dadeez daMADUREZez daTICez daINICIALez dayez daMEDIO ez darespectivamente,ez daelez dacolegioez daconsiguióez daentrarez daenez daelez dacursoez da2017/2018ez dayez daconez daunaez daduraciónez dadeez dadosez dacursosez daacadémicosez daenez daelez daproyectoez daoficialez daSare_hezkuntzaez dagelan.ez daHoyez daenez dadíaez daelez dacentroez daperteneceez daaez dalaez daredez dadeez dacentros Sare_hezkuntzaez dagelan.

OBJETIVOSez dade Sare_hezkuntzaez dagelan:
-ez daFomentarez dametodologíasez damásez daactivasez daenez dalasez daaulas,ez dapromoviendoez daelez dadesarrolloez dadeez dalasez dacompetenciasez da(proyectoez daadaptadoez daaez dalaez danormativaez daHeziberriez da2020)ez dayez daaprovechándonosez dadeez dalasez daoportunidadesez daqueez dadanez dalasez daTICsez daenez daelez daaula.

-ez daEnriquecerez daelez daprocesoez dadeez daenseñanza-aprendizajeez daaez datravésez dadeez dadiferentesez datareas,ez dacreaciones,ez daproductosez dadigitalesez dayez daplurilingües.

-ez daDesarrollarez dalaez dacompetenciaez dadigitalez dadelez daalumnadoez dayez daelez daprofesorado,ez daadaptándonosez daaez dalaez darealidadez dadigitalez dadeez dalaez dasociedadez dadelez das.ez daXXI.

-ez daFormarez daaez daprofesoradoez dayez daalumnadoez damásez dacompetente,ez dacapazez dadeez dagestionar,ez daadaptar,ez daredefinirez dalosez daprocesosez dadeez daenseñanza-aprendizajeez dautilizandoez dalasez daTICs.
nivel_medio_lateral_bilinguelogo-sarehezkuntza

Planez daparaez dalaez daintegraciónez dadeez dalasez daTICsez da(Tecnologíasez dadeez dalaez daInformaciónez dayez daComunicación)ez daenez dalosez daprocesosez dadeez daenseñanzaez da

Nuestroez daobjetivoez dafundamentalez daseráez dadotarez daalez daalumnadoez dadeez daherramientasez daparaez dapoderez dadesarrollarez dasuez dacompetenciaez dadigitalez daaez dalaez davezez daqueez daseez datrabajanez dalosez dacontenidosez dadeez dalasez dadiferentesez daáreas.
ez daParaez dalograrez daesteez daobjetivoez dalosez darecursosez dadigitalesez daacompañaránez dadeez daformaez danormalizadaez dalosez daprocesosez dayez dasituacionesez dadeez daenseñanzaez dayez daaprendizajeez daenez dalosez dasiguientesez daaspectos:

  • utilizandoez dapizarrasez dadigitales,ez daordenadores,ez dapáginasez daweb,ez dadiferentesez daaplicaciones,ez daetc.,ez dacomoez damaterialez dadeez dasoporte.ez daContamosez daconez dapizarrasez dadigitalesez daaez dapartirez dadelez daaulaez dadeez da3ez daaños,ez daaulaez dadeez dainformáticaez dayez daordenadoresez dachromebooksez daaez dapartirez dadeez da5ºez dadeez daPrimaria.
  • integrandoez dacontenidosez dadidácticosez damultimediaez daenez dalasez daunidadesez dadidácticasez dadeez dalasez dadistintasez daáreasez dacurriculares
  • construyendoez dasusez dapropiasez daproducciones,ez damateriales,ez daactividades…sirviendoez dalosez darecursosez dadigitalesez dacomoez daunez dainstrumentoez dadeez daaprendizajeez dayez daconstrucciónez dadeez daconocimientoez daenez dasituacionesez dadeez damaneraez dacooperativa.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off