27
mar
0 No comments
Sailkatu gabea

korrikaren-argazkia

Badatorez dakorrika!

21.ez dakorrikaez daizangoez dada,ez da2019koez daapirilarenez da4tikez da14ra,ez daGarestikez daGasteiza

Gonbidatutaez dazaudete!

Informazioez dagehiagoez danahiez dabaduzueez dahemenez dasakatu

¡Yaez dallegaez dalaez dakorrika!

Esteez daañoez daseez dacelebraráez dalaez da21ez daediciónez dadeez dalaez dakorrika,ez dadesdeez daelez dacuatroez daalez dacatorceez dadeez daabril.ez daPartiráez dadeez daPuenteez dalaez daReinaez dayez daacabaráez daenez daVitoria.

¡Estáisez dainvitados/as!

Paraez damásez dainformaciónez dapulsarez daenez daesteez daenlace

Comments are closed.