boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Elkarbizitzarenez daegitasmoez daorokorra

ELKARBIZITZARENez daEGITASMOez daOROKORRA

2007-2008ez daikasturteanez dazeharez daEskolanez daElkarbizitzarenez dainguruanez dasortzenez daariez dazirenez daarazoetazez dajabetzenez dahasiez daginen,ez dahonengaitikez dabitartekotzarenez datrebatzeariez daekinez dagenion.

Hemendikez daaurreraez daEskolaez dabitartekoarenez dafiguraez dasortuez dazen.ez daEskolanez dasortzenez dazirenez daarazoakez dakonpontzekoez daikaslegoakez dazuenez dagarrantziazez dajabetuez daginenez daetaez daelkarbiziztzarenez daegitasmoez dazabalagoez dabatez daeraikiez dagenuen:ez dafamiliak,ez dairakaslegoa,ez daikaslegoaez daetaez dahezitzaileekez daezez dadirenez dapertsonak.

Planteatuez dagenituenez daekintzakez dahauekez daizanez daziren:

Arazoenez dakudeaketaez daetaez dabitartekoekinez da lanez daegitenez daduenez dabatzordeaez daeraikiez dagenuen,ez dahonek,ez daEskolakoez daelkarbizitzarenez daplanifikazioa,ez dakudeaketaez daetaez dajarraipenaez dakarguaez daizatenez dadu.

Helburuakez dahauekez daizanik:

-Elkarbizitzaez dairizpideetazez daerreflexionatu.

-Emanez dabeharez dadirenez dapausuakez daplanifikatu,ez dabultzatuez daetaez dadinamizatu.

-Emandakoez daetaez daegindakoez dapausuakez daebaluatuez daemanez dadirenez dagarapenakez daezagutzekoez daetaez daemanez dadirenez dabidioiakez dakalibratu.

Urteanez dazeharez daemanez dadirenez dagatazkakez daaldeez dabakoitzeanez dadaudenez dapertsonenez dahobekuntzarekinez dazerikusiaez daizangoez dadute.ez daGatazkenez dadeuseztatzeaez daedoez dasaihesteaez daposibleaez daezez dadaez daizan,ez dahonengaitik,ez dagatazkarenez dajarraipenaez daematenez dada,ez dabatzukez daberehalakoez daebazpenaez daezez dabaitute.

Arazoakez daekiditzekoez dakontratoakez daetaez dakompromisoakez dalanduez daegitenez dadira.

Egitenez daditugunez daekintzakez dahauekez daizatenez dadira:

1.Batzordearenez daastekoez dakoordinazioaez da(Ikasketaez daburuaez daetaez daelkarbizitzarenez daarduradunenez daartean)ez daZertarako:

-Eskolanez daematenez dadirenez dagatazkakez daidentifikatzeko.

-Egindakoez dajokabideakez daetaez daemandakoez daebazpenakez daebaluatzeko.

-Eskolakoez daelkarbizitzaez dahobetzekoez daneurriakez dahartu.

2.Bitartekarienez daantolakuntza:ez dabitartekariak,ez dazaintzaileakez daetaez dajantokikoez daikasleez dalan¡guntzaileak.

3.Delegatuenez dahilekoez dabilerarenez daantolakuntza.

4.Elkarbizitzaez dabehatokiarenez daantolaketaez da(hiruhilabeteka)

5.Tutoretzaez daamultsuakez da(ikasleentzakoez dapsikologikokiez daetaez daerlazioez dalaguntza)

6.Klaustroetanez dabatzarez dainformatiboak

7.Leioanez daegitenez dadirenez daelkarbizitzaez dabilerak.

8.Gurasoekinez daegitenez dadirenez daberrizketenez dakudeaketa:ez dahortzez dahigienea,ez daesperimentuez dazientifikoak,ez dairakas-teknikak…

  1. 4.ez daEtaez da5.ez daMailetanez daberdinenez daartekoez datratuez datxarez daetaez daerrespetuariez daburuzkoez daformazioenez daantolakuntzaez da(GEUZ)

Oroez dahar,ez dahaskundeez daetaez daheldutasunaez daardatzez dabezalaez daedukitaez daematenez dadirenez dagatazkakez da(geldituez daezinakez daetaez dabeharrezkoakez dadirenak)ez dapositibotzatez daikustenez daditugu,ez dabatezez daereez daikasleekez dakontzientziaez daharez dadezatenez daetaez dahoberantzez daaldaketaez dabezalaez daikusiez dadugu.ez daModuez dahonetanez dabeharrezkotzatez daikusiez daditugunez da4ez dapausoez daezarriez daditugu:

-Lasaitasunezez dahartu.

-Erantzunez dadesegokiakez daezez daeman.

-Gatazkaez dadagoenez dalekutikez dajoan.

-Nagusiez dabateriez dakomunikatuez da(tutoretzaez dalana)

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off