boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Eleaniztasuna

ez daELEANIZTASUNERANTZAez daPROIEKTUA

Eskolan,ez daoraintxeez damomentuan,ez daeleaniztasunez daproiektuanez damurgildutaez dagaude.ez daHau,ez da2010-2012anez daeginez dagenuenez daHiriheledunez daproiektuarenez dajarripenaez dada.ez daAzkenengokoez da3ez daurteez dahauetanez daproiektuez dahauez daeskoloanez dagaratuez daizanez daduguez daetaez daeskolarenez daHezkuntzez daeskaintzaez dabarruanez dasartuez dadugu.ez daHalaber,ez daEskolaez dazuzendari ez daproiektuez daetaez daEskolakoez daurtekoez daproiektuez dabarruanez dasartutaez dadago.

Azkenez daurteotanez dahelbururikez danagusienaez daeskolanez daezarriez dadugunez daHirueledunez daproiektuaez dagaratu,ez daberrikusi,ez dahobetuez daetaez dasistematizatzeaez daizangoez dada,ez daárea,ez dagaiak,ez dahizkuntzakez daetaez datextoez dadesberdinakez dakontutanez daedukizez da(etapa,ez dazikloez daetaez damailetan)

Kontutanez daedukitzekoez dapuntuak:

-Lehenez daHezkuntzanez daematenez dadirenez dahiruez dahizkuntzenez daardatzez danagusiakez da(gaiakez daetaez daarloak)

-Hizkuntzez dabateratuenez datrataerarenez daprozesua.

-ez daIrakasleenez daformazioaez daatzerrikoez dahizkuntzan

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off