boxed
border
http://sanbartolomeeskola.net/wp-content/themes/anya-installable/
http://sanbartolomeeskola.net/wordpress/eu//
#A9CA6E
style4

Berdintasunarenez daproiektua

GENEROez daBORTXAKERIARENez daKONTRAKOez daBERDINTASUNAez daETAez daPREBENZIOez daPROIEKTUA

2014-2015ez daikasturtetikez daaurreraez daBerdintasunarenez daproiektuaez daetaez dageneroez dabortxakeriarenez dakontrakoez daprebentzioez daproiektuaez dalantzenez daariez dagara.Proiektuez dahauekez daelkarbizitzaez daegitasmoarenez dabarruanez dakokatutzenez daditugu,ez daHezkuntzez dakomunitateez daguztiarenez dasentzibilizazioaez dalantzenez dajarraituz.Generoez daberdintasun,ez dabeharez daizanez daetaez dagabeziakez dakontutanez daizanik,ez daEskolakoez daestamentuez daguztiakez dakontutanez daharturik,ez dakoedukazioez daetaez dageneroez dabortxakeriarenez dakontrakoez daekintzekinez daerlazionatutaez dadaudenez daegintzekinez dajarraitzenez daariez dagara.

Kontutanez daizangoez daditugunez daHELBURUAKez dahauekez daizangoez dadira:

1.Eskolaez daintegralaez daereduanez dasakondu,ez dageneroez daberdintasunaez daculturaez dabarruanez dasartuez daetaez daplanteamenduez dabateratuez dabatekinez dapraktikaez daegokiakez daburutu.

2.Askatasuna,ez daaukeraez dadesberdinakez daetaez dageneroez dabaldintzaez daegokiekinez daikaslegoariez dabideez daegokian,ez daakademikoanez daetaez daprofesionaleanez dabideratu.

3.Ikaslegoaez daerlazioez daafektibo-soziala,ez dadibertsitateez dasexualaez daetaez daberdintasuneanez daoinarritutakoez dahezkuntzanez dahezi.

4.Generoez daikuspuntuaez daeskolaez daporroteanez daintegratuez daetaez daHezkuntzez dasistemanez daharreraez daunibertsalaez dabermatu,ez daikaslegoarenez dadesberdintasunaez dakontutanez daedukizez da(etnikoa,ez dakulturala,ez dasoziala,ez daekonomikoa,ez dafuntzionala,ez dasexuala..)

5.Generoez dabortizkeriaez dasumatu,ez dakasuez dadesberdinakez daaurrekusizez daetaez dabizktimeiez dagarrantziez dahaundiaez daemanez,ez dahezkutzez dakomunitateez daguztiaez daimplikatuz.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off